Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

VAN XẢ NƯỚC JORC 2506, (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2506
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-COMCOMã số: 2506 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 2526 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2323, (115 VAC, 1/2'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2323
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: EZ1Mã số: 2301 (230 VAC, 1/4'', 0-16 bar)Mã số: 2321 (115 VAC, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2526, (115 VAC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2526
Hãng sản xuất: Italy
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-COMCOMã số: 2506 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 2526 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2507, (230 VAC, 1/2'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2507
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORCXUẤT XỨ: HÀ LANModel: COMBO-D-LUXMã số: 2507 (230 VAC, 1/2'', 0-16 bar)Mã số: 2527 (115 VAC...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2566, (24 VAC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2566
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-COMCOMã số: 2506 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 2526 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2527, (115 VAC, 1/2'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2527
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORCXUẤT XỨ: HÀ LANModel: COMBO-D-LUXMã số: 2507 (230 VAC, 1/2'', 0-16 bar)Mã số: 2527 (115 VAC...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2586, (24 VDC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2586
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-COMCOMã số: 2506 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 2526 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2567, (24 VAC, 1/2'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2567
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORCXUẤT XỨ: HÀ LANModel: COMBO-D-LUXMã số: 2507 (230 VAC, 1/2'', 0-16 bar)Mã số: 2527 (115 VAC...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2556 LV, (12 VDC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2556 LV
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-COMCOMã số: 2506 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 2526 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2587, (24 VDC, 1/2'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2587
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORCXUẤT XỨ: HÀ LANModel: COMBO-D-LUXMã số: 2507 (230 VAC, 1/2'', 0-16 bar)Mã số: 2527 (115 VAC...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2556 HV, (380 VAC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2556 HV
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-COMCOMã số: 2506 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 2526 ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1701 (230 VAC, 1/4’’, 0-40 bar)

Mã sản phẩm: 1701
Hãng sản xuất: Italy
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-HP40Mã số: 1701 (230 VAC, 1/4’’, 0-40 bar)Mã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1603, (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 1603
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORCXUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAINMã số: 1603 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 1623 (115 VAC, ½’...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1721 (115 VAC, 1/4’’, 0-40 bar)

Mã sản phẩm: 1721
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-HP40Mã số: 1701 (230 VAC, 1/4’’, 0-40 bar)Mã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1623, 1623 (115 VAC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 1623
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORCXUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAINMã số: 1603 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 1623 (115 VAC, ½’...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1761 (24 VAC, 1/4’’, 0-40 bar)

Mã sản phẩm: 1761
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-HP40Mã số: 1701 (230 VAC, 1/4’’, 0-40 bar)Mã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1663, (24 VAC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 1663
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORCXUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAINMã số: 1603 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 1623 (115 VAC, ½’...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1781 (24 VDC, 1/4’’, 0-40 bar)

Mã sản phẩm: 1781
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-HP40Mã số: 1701 (230 VAC, 1/4’’, 0-40 bar)Mã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1683, (24 VDC, ½’’, 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 1683
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORCXUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAINMã số: 1603 (230 VAC, ½’’, 0-16 bar)Mã số: 1623 (115 VAC, ½’...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1801 (230 VAC, 1/4’’, 0-80 bar)

Mã sản phẩm: 1801
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-HP80Mã số: 1801 (230 VAC, 1/4’’, 0-80 bar)Mã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2301, (230 VAC, 1/4'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2301
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: EZ1Mã số: 2301 (230 VAC, 1/4'', 0-16 bar)Mã số: 2321 (115 VAC, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1821 (115 VAC, 1/4’’, 0-80 bar)

Mã sản phẩm: 1821
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-HP80Mã số: 1801 (230 VAC, 1/4’’, 0-80 bar)Mã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2321, (115 VAC, 1/4'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2321
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: EZ1Mã số: 2301 (230 VAC, 1/4'', 0-16 bar)Mã số: 2321 (115 VAC, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1861 (24 VAC, 1/4’’, 0-80 bar)

Mã sản phẩm: 1861
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-HP80Mã số: 1801 (230 VAC, 1/4’’, 0-80 bar)Mã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2302, (230 VAC, 3/8'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2302
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: EZ1Mã số: 2301 (230 VAC, 1/4'', 0-16 bar)Mã số: 2321 (115 VAC, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 1881 (24 VDC, 1/4’’, 0-80 bar)

Mã sản phẩm: 1881
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: FLUIDRAIN-HP80Mã số: 1801 (230 VAC, 1/4’’, 0-80 bar)Mã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2322, (115 VAC, 3/8'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2322
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: EZ1Mã số: 2301 (230 VAC, 1/4'', 0-16 bar)Mã số: 2321 (115 VAC, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP JORC 1611 (230 VAC, 1/4", 0 - 16 bar)

Mã sản phẩm: 1611
Hãng sản xuất: EU
Van xả nước tự động cao áp, cài đặt thời gian xả FluidrainThân van làm bằng thép không rỉ (inox)Áp suất làm việc: 16 barHãng sản xuất: Jorc_Hà LanMã s...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC JORC 2303, (230 VAC, 1/2'', 0-16 bar)

Mã sản phẩm: 2303
Hãng sản xuất: EU
VAN XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢHÃNG SẢN XUẤT: JORC XUẤT XỨ: HÀ LANModel: EZ1Mã số: 2301 (230 VAC, 1/4'', 0-16 bar)Mã số: 2321 (115 VAC, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

VAN XẢ NƯỚC CAO ÁP JORC 1711 (230 VAC, 1/4", 0 - 40 bar)

Mã sản phẩm: 1711
Hãng sản xuất: EU
Van xả nước tự động cao áp, cài đặt thời gian xả FluidrainThân van làm bằng thép không rỉ (inox)Áp suất làm việc: 40 barHãng sản xuất: Jorc_Hà LanPart...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 3 1 2 3 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website