Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA1000

Mã sản phẩm: CPFA1000
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1000 m³/h (278l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carb...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD340

Mã sản phẩm: CPFD340
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 340 m³/h (93l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA120

Mã sản phẩm: CPFA120
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 120 m³/h (33l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD510

Mã sản phẩm: CPFD510
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 510 m³/h (142l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carbo...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA1500

Mã sản phẩm: CPFA1500
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1500 m³/h (417l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activate...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD60

Mã sản phẩm: CPFD60
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 60 m³/h (17l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated c...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA200

Mã sản phẩm: CPFA200
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 200 m³/h (55l/s). ISO class 2,0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1,0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carbon, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD80

Mã sản phẩm: CPFD80
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 80 m³/h (22l/s). ISO class 2, 0,1μm, res.oil: 0.1 g/m³. ISO class 1,0.01μm, res.oil: 0.01 g/m³. Activated carbon, re...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA2400

Mã sản phẩm: CPFA2400
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 2400 m³/h (666l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carb...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD800

Mã sản phẩm: CPFD800
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 800 m³/h (217l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA340

Mã sản phẩm: CPFA340
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 340 m³/h (93l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM1000

Mã sản phẩm: CPFM1000
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1000 m³/h (278l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carb...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA510

Mã sản phẩm: CPFA510
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 510 m³/h (142l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carbo...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM120

Mã sản phẩm: CPFM120
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 120 m³/h (33l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA60

Mã sản phẩm: CPFA60
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 60 m³/h (17l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated c...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM1500

Mã sản phẩm: CPFM1500
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1500 m³/h (417l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activate...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA80

Mã sản phẩm: CPFA80
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 80 m³/h (22l/s). ISO class 2, 0,1μm, res.oil: 0.1 g/m³. ISO class 1,0.01μm, res.oil: 0.01 g/m³. Activated carbon, re...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM200

Mã sản phẩm: CPFM200
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 200 m³/h (55l/s). ISO class 2,0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1,0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carbon, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFA800

Mã sản phẩm: CPFA800
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 800 m³/h (217l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM2400

Mã sản phẩm: CPFM2400
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 2400 m³/h (666l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carb...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD1000

Mã sản phẩm: CPFD1000
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1000 m³/h (278l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carb...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM340

Mã sản phẩm: CPFM340
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 340 m³/h (93l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD120

Mã sản phẩm: CPFD120
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 120 m³/h (33l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM510

Mã sản phẩm: CPFM510
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 510 m³/h (142l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carbo...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD1500

Mã sản phẩm: CPFD1500
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 1500 m³/h (417l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activate...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM60

Mã sản phẩm: CPFM60
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 60 m³/h (17l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated c...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD200

Mã sản phẩm: CPFD200
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 200 m³/h (55l/s). ISO class 2,0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1,0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carbon, ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM80

Mã sản phẩm: CPFM80
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 80 m³/h (22l/s). ISO class 2, 0,1μm, res.oil: 0.1 g/m³. ISO class 1,0.01μm, res.oil: 0.01 g/m³. Activated carbon, re...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFD2400

Mã sản phẩm: CPFD2400
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 2400 m³/h (666l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm, res. oil: 0.01 g/m³. Activated carb...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Chicago CPFM800

Mã sản phẩm: CPFM800
Hãng sản xuất: Chicago Pneumatic
Lưu lượng tại áp suất 7 bar : 800 m³/h (217l/s). ISO class 2, 0,1μm, res. oil: 0.1 g/m³. ISO class 1, 0.01μm,  res. oil: 0.01 g/m³. Activated...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 2 1 2 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website